Resirkulering

RESIRKULERING

Tilgang på rent vann er begrensende for dagens fiskeoppdrettsnæring. Norge har store vannressurser, men andelen som kan benyttes til produksjon av fisk er begrenset.

Stadig strengere krav til rensing av avløpsvann fører også til at det blir viktigere å bruke vannet mer effektivt i fremtiden.

Oppdrettsnæringen blir stadig mer intensiv, og produksjonen av fisk skjer med bruk av mindre vann per enhet fisk produsert.

Dennen utviklingen har igjen lagt grunnlaget for at resirkulering av vann i anlegg er blitt mere aktuelt nå enn tidligere.

Resirkulering går i korte trekk ut på å bruke vannet flere ganger og regenerere kvaliteten på vannet via behandling i flere trinn mellom hver gang det brukes. Bare svært begrensede mengder av vannet skiftes ut mellom hver omgang det benyttes, hovedsakelig for å transportere bort partikler og avfall fra karene.

Nødvendig vannbehandling omfatter fjerning av organisk materiale fra vannet. Dette materialet er grobunn for bakterier og sopp og vil i tillegg ha en uheldig påvirkning på det biologiske filteret. Et viktig prinsipp i resirkuleringsanlegg er å filtrere ut partikler i så intakt form som mulig. Det er lettere, billigere og mer effektivt å fjerne store partikler enn små.

Våre filtreringsløsninger, hjulfilter og transportbåndfilter, er effektive løsninger som hjelper deg med jobben med fjerning av organisk materiale.